Wyścig Dookoła Zalewu Szczecińskiego 2024

ZAPISY RUSZYŁY! DOŁĄCZ DO WYŚCIGU

Regulamin Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego (określany dalej jako “regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego.

 2. Oficjalna strona internetowa Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego znajduje się pod adresem: https://www.dookolazalewu.pl/. 

 3. Zapisy na Wyścig Dookoła Zalewu Szczecińskiego prowadzone są za pośrednictwem systemu Zapisyonline.pl. Strona umożliwiająca zapisy na wyścig oraz zakup pakietów startowych znajduje się pod adresem: https://zapisyonline.pl/wydarzenie/536,wyscig-dookola-zalewu-szczecinskiego.

 4. Stwierdzenie nieważności wybranych zapisów regulaminu nie wpływa na ważność oraz innych zapisów regulaminu.

 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Organizator zobowiązuje się w takim przypadku do niezwłocznego poinformowania uczestnika o zmianie. W przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu, Uczestnik, który zakupił pakiet zobowiązany jest powiadomić Organizatora o tym fakcie. Brak akceptacji zmian w regulaminie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oraz nie rodzi względem Organizatora żadnych roszczeń, w szczególności o zwrot kosztów za pakiet startowy, noclegi i wyżywienie.

 6. Organizatorowi zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów oraz pojęć w regulaminie. Interpretacja ta jest wiążąca dla Uczestnika oraz osób trzecich. 

 7. Wszystkie informacje dotyczące Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego można uzyskać pod adresem e-mailowy: hello@dookolazalewu.pl.

 

 

 § 2. Organizator

 

 1. Organizatorem Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego jest Velodream Katarzyna Niedzielska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeża, nr 58, kod pocztowy 54-060, poczta Wrocław, NIP: 8943130654, REGON: 380790022. 

 

§ 3. Uczestnictwo

 

 1. Uczestnikiem Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego może być osoba, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Warunkiem udziału w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego jest zakup pakietu startowego. 

 3. Udział w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego jest możliwy po pisemnym zaakceptowaniu regulaminu oraz złożeniu wymaganych oświadczeń.

 4. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oświadcza, że zapoznał się oraz, że będzie stosował się do przepisów ruchu drogowego: Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 5. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oświadcza, że zna oraz, że podczas uczestnictwa w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego będzie stosował się do zasad ruchu na drogach publicznych, zasad ruchu w strefach zamieszkania zasad ruchu w strefach ruchu.

 6. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oświadcza, że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność.

 7. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oświadcza, że w chwili startu nie występują u niego żadne przeciwwskazania do startu o charakterze medycznym oraz zdrowotnym.

 8. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oświadcza, że w chwili startu stan jego samopoczucia jest dobry.

 9. Wszystkie uszczerbki na zdrowiu powstałe w trakcie trwania Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oraz po Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego nie rodzą odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika.

 10. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego musi posiadać przy sobie przez cały czas trwania wyścigu dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport. 

 11. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 12. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego zobowiązuje się do pokonania całej trasy samodzielnie, na swoim rowerze, napędzanym siłą mięśni. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek innych środków transportu i pojazdów.

 13. Uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego ponosi wyłączną odpowiedzialność za stan techniczny roweru. 

 14. Udział w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego jest możliwy po złożeniu pisemnego oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność.

 15. Organizator zastrzega możliwość odwołania Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z wszelkimi zdarzeniami w ruchu drogowym podczas trwania Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego.

 

 

§ 4. Cele

 

 1. Popularyzacja kolarstwa oraz turystyki rowerowej.

 2. Promowanie najciekawszych polskich tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

 3. Promowanie aktywnego wypoczynku.

 4. Promowanie zdrowego trybu życia oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek na rowerze.

 5. Rekreacja, zabawa, rywalizacja sportowa.

 6. Wyłonienie najlepszych zawodników, którzy pokonają trasę w najszybszym czasie.

 

 

§ 6. Termin

 

 1. Wyścig Dookoła Zalewu Szczecińskiego odbędzie się w dniach 18-19.05.2024.

 2. Start Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego odbędzie się w dniu 18.05.2024.

 3. Ustalony limit czasowy na pokonanie trasy wynosi 36 godzin.

 4. Nie dotarcie do mety lub pokonanie trasy po upływie określonego czasu skutkuje nie sklasyfikowaniem Uczestnika w wynikach końcowych. 

 

 

§ 7. Trasa

 

 1. Każdy uczestnik Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego otrzyma plik w formacie .GPX zawierający trasę, do pobrania na własne urządzenie nawigacyjne.

 2. Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego może opuścić trasę w dowolnym celu (takim jak nocleg, posiłek, serwis) ale jest zobowiązany do powrotu na trasę w punkcie, w którym ją opuścił, w celu kontynuowania wyścigu.

 3. Na trasie wyścigu będzie znajdować się jeden punkt odżywczy. Punkt będzie zlokalizowany w miejscowości Ueckermünde, na 150 km trasy. Na punkcie odżywczym dla zawodników dostępne będą: woda, cola, banany, ciastka, przekąski.

 4. Punkt zmiany dla sztafet zlokalizowany będzie w miejscowości Ueckermünde, w tym samym miejscu, co punkt odżywczy dla dystansu Ultra 300 km.

 5. Organizator Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego monitorował będzie bieżącą pozycję Uczestników na podstawie urządzeń GPS (trackerów), które zapewni Uczestnikom w ramach wynajmu. Uczestnik zobowiązany jest zwrócić otrzymane urządzenie na mecie. Brak zwrotu urządzenia, lub zwrot jego w stanie uszkodzonym, skutkować będzie naliczeniem opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem firmy, zapewniającej pomiar czasu.

 

 

§ 8. Świadczenia

 

 1. Organizator przewiduje statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 6 najlepszych kobiet oraz 6 najlepszych mężczyzn w klasyfikacji wyścigu. 

 2. Organizator przewiduje statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych sztafet w klasyfikacjach KK, MM i MIX.

 3. Pakiety startowe można odebrać w biurze zawodów w dniu 17.05.2024, w godzinach 16:00-23:00 lub w dniu 18.05.2024, w godzinach 05:30-06:30.

 4. Pakiet startowy uczestnika Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego zawiera:

 • możliwość uczestnictwa w wyścigu,

 • koszulkę wyścigu,

 • kubek wyścigu,

 • ognisko w bazie zawodów,

 • numer startowy,

 • wypożyczenie nadajnika GPS (trackera),

 • medal pamiątkowy na mecie,

 • posiłek regeneracyjny na mecie,

 • punkt odżywczy na trasie (woda, cola, banany, ciastka, przekąski),

 • dostęp do kawy, herbaty i wody w bazie zawodów,

 • piwo bezalkoholowe i lokalne piwo z % (to ostatnie na mecie),

 • plik z trasą w formacie GPX.

 

 

§ 9. Limit Uczestników

 

 1. Limit uczestników Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego: 200 osób.

 

 

§ 10. Bezpieczeństwo

 

 1. Uczestnikom Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW. 

 2. Organizator nie zapewnia Uczestnikom indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

 3. Uczestnik, który z dowolnego powodu zrezygnuje z udziału w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego w trakcie jego trwania zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Organizatora.

 4. Na trasie Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego mogą występować odcinki niebezpieczne, takie jak podjazdy, zjazdy, piach, szuter, błoto, ostre zakręty. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada Uczestnik. 

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zniszczone lub zaginione w trakcie trwania Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego. 

 6. Podczas startu w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego niedozwolone jest poruszanie się rowerem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, które mogą obniżyć lub w jakikolwiek sposób wpłynąć na sprawność psychoruchową.

 

 

§ 11. Pakiety startowe

 

 

 1. Zakup pakietów startowych możliwy jest poprzez stronę internetową: https://zapisyonline.pl/wydarzenie/536,wyscig-dookola-zalewu-szczecinskiego. 

 2. Limit sprzedaży pakietów startowych: 200 sztuk.

 3. Możliwe jest przepisanie pakietu startowego na innego uczestnika. Zmiany takiej dokonać można w terminie do 31.03.2024.

 4. Możliwa jest rezygnacja ze startu w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego. W takim przypadku jeżeli Uczestnik poinformuje go o rezygnacji z udziału w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego, Organizator zwróci Uczestnikowi opłatę za pakiet startowy według poniższych zasad:

 

 • rezygnacja w terminie do 01.03.2024 - zwrot 100% opłaty,

 • rezygnacja w terminie po 01.03.2024 - brak zwrotu opłaty startowej.

 

 

§ 12. Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Velodream Katarzyna Niedzielska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeża, nr 58, kod pocztowy 54-060, poczta Wrocław, NIP: 8943130654, REGON: 380790022.

 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest art. 6 ust. 1. lit. a, b oraz f RODO. 

 3. Cele przetwarzania danych osobowych Uczestnika: organizacja Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego, obejmująca również publikację listy startowej oraz wyników, które obejmują: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania.

 4. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane oraz przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 5. W przypadku wycofania zgody lub rozwiązania umowy zawartej w związku z zakupem Pakietu Startowego Uczestnik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody równoznaczne jest z brakiem możliwości startu w Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oraz z brakiem możliwości zwrotu środków za zakup pakietu. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania danych.

 6. Organizator może udostępniać dane osobowe Uczestników firmie odpowiadającej za pomiar czasu oraz innym firmom współpracującym przy organizacji Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego.

 7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane na czas nieokreślony, potrzebny do organizacji wyścigu, funkcjonowania sklepu internetowego na stronie Organizatora oraz do realizacji celów marketingowych. 

 

 

§ 13. Rozpowszechnianie wizerunku

 

 1. Podczas trwania Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego wykonywane będą zdjęcia oraz filmy na których utrwalony może zostać wizerunek Uczestnika.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach oraz materiałach wideo, stworzonych podczas trwania imprezy. Materiały te mogą być udostępniane na stronie internetowej Organizatora, profilach społecznościowych, w newsletterze oraz na kanałach społecznościowych, stronie internetowej i w newsletterach partnerów.

 3. Podstawa prawna do rozpowszechniania wizerunku: art. 81. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 

 4. Zakup pakietu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na publikację wizerunku. 

 5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych Organizatora. 

 

 

 

Załączniki

 

 

Oświadczenie Uczestnika Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego:

 

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem Wyścigu Dookoła Zalewu Szczecińskiego oraz, że akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 

Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia mnie z obowiązku ich przestrzegania oraz nie uprawnia mnie do jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku na podstawie art. 81. ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem.

 

Oświadczam, że zapoznałem się klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszelkie prawa zastrzeżone: Wyścig Dookoła Zalewu Szczecińskiego © 2022

 

Strona stworzona przez: Sport Marketing Lab